Skip to product information
1 of 1
Regular price 149.00 ฿ THBB
Regular price Sale price 149.00 ฿ THB
Sale Sold out

Daftar 87KBET

smart   Dan smart bus phuket

SMART GOAL ตั้งเป้าหมายเป็น เห็นเส้นชัย · Smart Goal คืออะไร · SMART goal ประกอบไปด้วย ภาษาอังกฤษ 5 ตัว ได้แก่ · Specific – เฉพาะเจาะจง · Measurable

เป้าหมายแบบ SMART คืออะไร ช่วยพนักงานของคุณวางแผนและบรรลุวัตถุประสงค์ของตนด้วยกรอบการทำงานแบบ SMART เพื่อกำหนดเป้าหมายที่ Specific , Measurable , เมื่อใช้ Smart Campaign หรือแคมเปญของ Google Ads ประเภทอื่นๆ คุณจะแสดงโฆษณาบน Google Search, Google Maps, YouTube, Gmail และเว็บไซต์พาร์ทเนอร์ของ Google ได้

บ้านนา SMART เป็นตัวย่อภาษาอังกฤษ 5 ตัวอักษร ซึ่งมาจากคำว่า Specific Measurable Achievable Relevant และ Timely โดยแต่ละ SMART ประกอบด้วยอะไรบ้าง · S - Specific: เป้าหมายนั้นๆ จะต้องมีความเจาะจง ชี้เฉพาะ และมีขอบเขตที่แน่นอน · M - Measurable: เป้าหมายที่ตั้งออกมานั้น จะต้องสามารถวัดผลได้ ผ่านหลักฐานต่างๆ

View full details